Pomoc w opracowywaniu biznes planów, wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wniosków o dofinansowanie z PUP.

Posiadamy wieloletnie przygotowanie praktyczne w sporządzaniu profesjonalnych biznes planów i wniosków do Powiatowych urzędów pracy.

Pomagaliśmy w opracowywaniu kilkuset biznes planów!

Specjalizujemy się w opracowywaniu biznes planów wymaganych w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wniosków w sprawie przyznania berobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.  Znamy kryteria ocen tych dokumentów, ponieważ często jesteśmy członkami Komisji Oceny Wniosków.

Nie korzystamy z szablonów i nie wykorzystujemy biznes planów skopiowanych z Internetu. Biznes plan zawsze jest sporządzany w oparciu o uwagi i pomysły Klienta. Doradzamy konkretne rozwiązania na poszczególnych etapach sporządzania dokumentu. Dbamy o spójność i przejrzystość opracowanych danych. Uzasadnienia kosztów i prognoz finansowych są wiarygodne i przekonujące.

Doradzamy zakres i formę załączników do biznes planów: analizy ekonomiczne, oświadczenia, listy intencyjne, deklaracje współpracy itp.

Przykładowa struktura biznes planu z terenu Małopolski:
 1. Identyfikacja wnioskodawcy.
 2. Pomysł na biznes
 3. Analiza marketingowa
 • Produkt
 • Klienci i rynek
 • Promocja
 • Główni konkurenci
 • Analiza ograniczeń
 1. Potencjał wnioskodawcy.
 • Identyfikacja potencjału wnioskodawcy
 1. Opłacalność i efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia.
 • Przewidywane wydatki wraz z uzasadnieniem pod względem ekonomiczno – finansowym
 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia
 • Wykonalność ekonomiczno-finansowa
 • Prognoza poziomu cen
 • Prognoza wielkości sprzedaży
 • Prognoza przychodów ze sprzedaży
 • Koszty
 • Prognoza finansowa
 • Bilans 
 • Rachunek zysków i strat
 1. Podsumowanie
Przygotowujemy też WNIOSki o przyznanie jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej zgodne z art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tego typu dokumenty mogą państwo spotkać np. w powiatowych urzędach pracy we wrocławiu, legnicy, jaworze itp. Średni czas opracowania wniosku wynosi około 3-4 dni. Koszt opracowania wniosków jest ustalany indywidualnie.